Om Kari Lamer

Jeg ble utdannet skolepsykolog (cand.paed) ved Universitetet i Oslo i 1984, og har i hovedsak arbeidet med forskning rettet mot små barn og barnehager siden da. Først som stipendiat og forsker i 10 år ved Institutt for Sosialforskning (i dag NOVA), deretter 20 år som 1. amanuensis og FoU-koordinator på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I 10 av disse årene hadde jeg helt eller delvis permisjon for å lede flere større forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, rettet mot forebygging av mobbing, problematferd og utvikling av barnas sosiale kompetanse i norske barnehager. Et resultat av forskningsprosjektene var ”Du og jeg og vi to!”, det eneste programmet for norske barnehager med dokumentert effekt.  Både utagerende atferd og  tilbaketrekning og isolasjon, reduseres. Jeg har skrevet flere bøker, forskningsrapporter og artikler på området, og deltatt i flere offentlige utvalg og komiteer, blant annet i ”Rammeplanutvalget” som resulterte i vår første Rammeplan, og  i ”Manifest mot mobbing” der jeg skrev ”Mobbeheftet - til alle som arbeider i barnehager” i samarbeid med Barneombudet og Barne- og Familiedepartementet. Jeg har gjennom en årrekke undervist og drevet med veiledning og sensur på alle nivåer i universitets- og høgskolesystemet, og hatt en rekke kurs og ledet utviklingsprosjekter for kommuner og barnehager i Norge og Sverige. I dag driver jeg eget firma der jeg arbeider med kurs, veiledning, bøker og utviklingsprosjekter innenfor barnehageområdet.