”Du og jeg og vi to!”
En utviklingsmodell for sosial kompetanseutvikling rettet mot barn, voksne og organisasjon.


Målsetting:

Utvikle barnas sosiale kompetanse
Fremme verdiformidling i tråd med barnehagens formål (Lov av 2010)
Skape et inkluderende og positivt samspills- og læringsmiljø i et kulturelt mangfold
Forebygge og behandle mobbing og problematferd
 

Tidlig innsats!

Forskning viser at tidlig innsats for å utvikle barnas sosiale kompetanse i barnehagen er vesentlig for å motvirke mobbing, utestengning og problematferd. Utvikling av sosial kompetanse fungerer rett og slett som ”en vaksinasjonsfaktor” mot denne typen problemer.

Du og jeg og vi to! er forebyggende og retter seg mot hele barnegruppen, men kan også brukes i arbeidet med barn og barnegrupper der det allerede har oppstått problemer.
Sosial kompetanse og inkludering er også avgjørende for utvikling av barnas språklige kompetanse.

Du og jeg og vi to! er – og har gjennom de siste 15-20 årene vært – det mest anvendte programmet i norske barnehagers arbeid med mobbing og sosial kompetanse (Guldbrandsen og Sundnes 2004, Guldbrandsen og Eliassen 2013). Programmet er utviklet i møte mellom forskning og praksis, mellom internasjonal teori og norsk barnehagetradisjon. Du og jeg og vi to! gir dere kunnskap og forskningsbaserte metoder og tiltak som man vet virker.

Utdanningsdirektoratet og Sosial-og helsedirektoratet gir følgende vurdering:
”Du og jeg og vi to!” fremstår som et gjennomarbeidet og utprøvd program for læring av sosial kompetanse og reduksjon av problematferd. De sterke sidene er den brede teoretiske tilnærmingen og tilknytningen til barnehagens praksis. Programmet har klart definerte implementeringsstrategier som forankrer tiltaket over tid. Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap som gir støtte til antakelser om positive resultater, og har gjennom evaluering dokumentert positive resultater av programmet i forhold til barnehagebarn”
(se Forebyggende innsatser i skolen, 2006, s.28)

”Du og jeg og vi to!” har vært i stadig utvikling gjennom flere større forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 1992-2008. Forskning, sammen med brukerkunnskap og praksisbasert kunnskap, har ført til at rammeprogrammet i dag beskrives som en utviklingsmodell bestående av fem nøkkelområder som det er viktig å skaffe seg kunnskap om og sammen reflektere over, dersom man ønsker resultater som skal vare over tid.
(Se ”Dette vet vi om barnehagen: Sosial kompetanse”, Lamer 2013).

”Du og jeg og vi to!”  rommer også en ren ”programdel”, nemlig Barneboka. Den er ment å være en integrert del av utviklingsmodellen, men kan også anvendes isolert. Barneboka består av små fortellinger som gjør det mulig å formidle sentrale sosiale ferdigheter til barna gjennom planlagte samlinger/ barnemøter. (Se Barneboka ”Du og jeg og Truls og Trine”, Lamer 1997).

 
Innholdet i ”Du og jeg og vi to!” beskrives gjennom følgende fem nøkkelområder:

Nøkkelområde 1:

Innholdet i begrepet sosial kompetanse: her gir jeg sosial kompetanse et innhold som også ivaretar overordnede mål for den norske barnehagen. Begrepet rommer sosiale ferdigheter som er sentrale både for å innordne seg fellesskapet og for å medvirke og påvirke. Det består av delområdene: empati og rolletaking - prososial atferd – selvkontroll -  selvhevdelse - lek, glede og humor. Det handler altså om å ta andres perspektiv, vise hensyn, være hyggelige, hjelpsomme og inkluderende, samtidig som det også handler om å hevde seg selv og sine egne meninger, ønsker og behov på en OK måte og å kunne mestre lek med jevnaldrende. Videre beskriver jeg enkle måter personalet kan gå frem på for å utvikle felles kunnskap og forståelse for hvordan de ulike sosiale ferdighetene fra delområdene kommer til uttrykk i barnas samspill på egen avdeling. Det er gjennom disse prosessene teoretisk kunnskap og praksis knyttes sammen, og det er da sosial kompetanse vil fungere som en felles plattform og visjon i personalets egen praksis. 

Nøkkelområde 2:

Et helhetlig læringsbegrep – i syntesen av omsorg, danning, utvikling og læring: Her understrekes det at barnas primære læringsarena er erfaringene de gjør i det daglige samspillet med de andre barna og de voksne i barnehagen. Også her gis det enkle forslag til måter personalet kan gå frem på for sammen å vurdere om barnas erfaringsbaserte læring er i tråd med visjonen om å fremme inkludering og sosial kompetanse. Man bygger videre på den felles forståelsen for innholdet i sosial kompetanse som man utviklet gjennom nøkkelområde 1. Fra barna er to år gamle kan planlagte læringssituasjoner være et viktig supplement til denne daglige læringen. Da kan man bruke fortellingene fra Barneboka og forslagene fra Temaheftet i “Håndboka”

Nøkkelområde 3:

Egen væremåte og tiltak i lys av forskningsbasert kunnskap:Her beskrives måter personalet kan gå frem på for å knytte vudreringene av barnas erfaringslæring gjort i nøkkelområdet 2, til egen praksis. Fokus rettes mot personalets daglige praksis og barnehagens kultur; bidrar den til en bred sosial kompetanseutvikling og et inkluderende sosialt læringsmiljø for alle barna? Her presenteres også forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner gode samspillsirkler, god omsorg og gode væremåter i samspill med barna. Viktigheten av hvordan, hva og hvem man gir oppmerksomhet til, gode konfliktløsningsstrategier, og ulike måter å forholde seg til barnas lek på, beskrives også som sentrale metoder.

Nøkkelområde 4:

Personalets læring, kompetanseutvikling og endringsvilje: Hvordan man kan utvikle en ny og reflektert praksis basert både på ny teroretisk kunnskap og på en stadig høyere grad av sensitivitet og varsomhet i vurderingen av samspillet med og mellom barna, fokuseres her. Praksisfortellinger er et godt utgangspunkt når personalet skal reflektere over hvordan de som voksne vanligvis involverer seg – og ønsker å involvere seg – i barnas samspill og atferd. Hva er bra i det de gjør og som de bør gjøre mer av? Og hva bør de gjøre mindre av? Nå er vi kommet dit at det er naturlig for personalet i en åpen og profesjonell atmosfære å sammen reflektere kritisk over egen praksis, tilvante væremåter, rutiner og tradisjoner, ideologier og holdninger i den hensikt å forandre det som er til noe bedre der en finner det ønskelig og nødvendig.

Nøkkelområde 5:

Tydelig ledelse på alle nivåer:Her gis det forslag til hvordan en tydelig ledelse kan sørge for god tilrettelegging av de lærings- og refleksjonsprosessene som er beskrevet ovenfor, noe som også er avgjørende for gjennomføringen. Nye møtestrukturer, planer, avsatt tid og rom for tilegnelse av ny kunnskap individuelt, på avdelingsnivå og i plenum, er viktig. Tilrettelegging for ulike måter personalet kan lære og øke sin felles kompetanse på, beskrives. Samlet vil dette bidra til personalutvikling, felles forståelse og kulturbygging i barnehagen som en lærende organisasjon med et mål om å fremme barnas sosiale kompetanse og et inkluderende miljø i tråd med "Du og jeg og vi to!"